Compartimentul Comercial, Autorizare Agenți Economici și Transport din cadrul Primăriei Municipiului Adjud are următoarele atribuții:

A. TRANSPORT PUBLIC LOCAL

 1. Primește și verifică documentațiile depuse în vederea obținerii autorizațiilor de transport, autorizațiilor taxi și autorizațiilor pentru activitatea de dispecerat.
 2. Acordă punctaje autovehiculelor conform criteriilor de departajare și stabilește  punctajul obținut de fiecare automobil în parte.
 3. Atribuie autorizațiile taxi în cadrul procedurii de atribuire.
 4. Eliberează autorizații de transport, autorizații taxi, autorizații pentru activitatea de dispecerat, contractele de atribuire în gestiune delegată a serviciilor de transport în regim taxi și caietele de sarcini.
 5. Ține evidența autorizațiilor taxi și a altor copii conforme în Registrul special de atribuire.
 6. Primește, verifică și soluționează cererile privind modificarea, suspendarea sau anularea autorizațiilor pentru executarea serviciilor de transport în regim de taxi sau în regim de închiriere.
 7. Exercită controlul permanent asupra modului în care sunt respectate prevederile contractelor de atribuire în gestiune a executării serviciului de transport în regim de taxi, precum și prevederile legislației în domeniu în vigoare și asigură consultarea asociațiilor profesionale reprezentative ale transportatorilor autorizați, a dispeceratelor taxi și a taximetriștilor.
 8. Organizează baza de date privind activitatea profesională, evidența abaterilor de la conduita profesională și a sancțiunilor pentru persoanele care desfășoară activități în executarea serviciilor de transport în regim de taxi.
 9. Eliberează, în condițiile legii, cazierul de conduită profesională.

B. AUTORIZAȚII DE FUNCȚIONARE

 1. Primește, verifică și întocmește documentațiile în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor de funcționare.
 2. Întocmește notele de calcul a taxelor privind eliberarea de avize și autorizațiile pentru desfășurarea de activități economice.
 3. Eliberează, în condițiile legii, avize pentru gestionarea deșeurilor reciclabile.
 4. Eliberează, în condițiile legii, autorizații de funcționare pentru societățile comerciale.
 5. Primește, verifică și soluționează cererile de modificare, completare, suspendare și anulare a autorizațiilor.
 6. Ține evidența autorizațiilor de funcționare.

C. ÎNREGISTRARE VEHICULE CARE NU SE SUPUN ÎNMATRICULĂRII

 1. Primește, verifică și întocmește documentațiile privind înregistrare și radierea vehiculelor care nu se supun înmatriculării.
 2. Eliberează plăcuțele cu numerele de înmatriculare, certificatele de înregistrare și certificatele de radiere pentru vehiculele care nu se supun înmatriculării.
 3. Ține evidența vehiculelor înregistrate și radiate în Registrul special de evidență.

D. MAGAZINE ECONOMAT

 1. Asigură organizarea, funcționarea și monitorizarea magazinelor tip economat.
 2. Eliberează tichete ”Economat” pentru categoriile de persoane stabilite prin lege.

E. CONTROL COMERCIAL

 1. Participă la acțiuni de control comercial care sunt în competența compartimentului, în condițiile legii.
 2. Constată faptele care constituie contravenții și stabilește sancțiunile pentru nerespectarea regulilor de comerț, în condițiile legii.
 3. Colaborează cu alte organisme de control ale statului: Poliție, Garda Financiară, ARR, etc.