Activitatea principală a Biroului Agricol din cadrul Primariei municipiului Adjud este întocmirea și ținerea la zi a registrelor agricole care se organizează și se desfășoară conform art. 6 alin (1) din Ordonanța Guvernului nr. 28/2008, ordonanța privind registrul agricol aprobată cu modificări și completări prin Legea 98/2008.

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind:

 • componența gospodăriei/exploatației agricole fără personalitate juridică;
 • terenurile aflate în proprietatea gospodăriei;
 • animale aflate în proprietatea gospodăriei/explatației agricole.

Registrul Agricol constituie sursa de date pentru elaborarea pe plan local a unor politici în domeniile fiscal, agrar, protecție socială, cadastru, edilitar-urbanistic, sanitar, școlar, servicii publice de interes local.

Registrul Agricol asigură bază de date pentru satisfacerea unor solicitări ale cetățenilor cum ar fi:
a) eliberarea documentelor doveditoare privind proprietatea asupra animalelor și a păsărilor
b) eliberarea/vizarea atestatelor de producător și eliberarea carnetelor de comercializare în vederea valorificării de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii și de exercitare a comerțului cu aceste produse
c) eliberarea adeverințelor privind calitatea de producător agricol
d) starea materială pentru situații de protecție socială, pentru obținerea unor drepturi materiale și/sau bănești
f) alte situații care au la bază informații cuprinse în registrul agricol

Registrul Agricol constituie sursă administrativă de date pentru sistemul informațional statistic, respectiv: statistica oficială, pregătirea și organizarea recensămintelor agricole, ale clădirilor și ale populației, ale unor anchete-pilot, organizarea unui sistem de observări statistice prin sondaj.

Biroul Agricol din cadrul Primăriei municipiului Adjud mai asigură:

 • întocmirea documentației privind punerea in aplicare a Legii 18/1991 privind fondul funciar, a Legii 169/1997, a Legii 1/2000 , a Legii nr.247/2005, precum și unele măsuri adiacente
 • înregistrarea și ținerea evidenţei contractelor de arendare conform legii 16/1994
 • participarea la punerea în posesie a terenurilor restituite foștilor proprietari sau altor persoane îndreptățite de legislația în vigoare
 • înregistrarea și asigurarea evidenței titlurilor de proprietate eliberate în baza legilor fondului funciar

Legislație aplicabilă

 • Legea 18/1991 privind fondul funciar
 • Legea 169/1997 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • Legea 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
 • Legea 16/1994- Legea arendării
 • Ordonanța Guvernului nr. 28/2008ordonanță privind Registrul Agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea 98/2008