În vederea promovării spre aprobare în cadrul ședinței de Consiliu Local a documentației P.U.Z. (elaborat conform metodologiei de elaborare și conținutul cadru – Indicativ GM 010 – 2.000, emis de către M.L.P.A.T.), se va depune la registratura generală a Primăriei municipiului Adjud din str. Stadionului nr. 2 un dosar ce va conține următoarele documente:

 • documentația completă P.U.Z. (piese scrise și desenate), avizată de Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism și vizată (ștampilată) de către secretarul comisiei
 • extrase CF actuale ale imobilelor, în original
 • anunț într-unul dintre ziarele locale privind intenția elaborării planului urbanistic zonal, fazele acestuia, scopul și conținutul, cu scopul informării și consultării populației
 • avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism din cadrul Consilului Județean Vrancea
 • avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, după caz
 • avizul Direcției de Sănătate Publică
 • avizul Distrigaz
 • avizul Electrica SA
 • avizul Telekom
 • avizul Agenției pentru Protecția Mediului
 • avizul I.S.U. (după caz)
 • avizul CUP
 • acordul proprietarilor ale căror imobile sunt cuprinse în P.U.Z., exprimat în formă autentică, în original.

Notă

Fişa tehnică ce însoţeşte avizul/acordul trebuie să menționeze și faptul că s-a solicitat eliberarea avizului/acordului şi pentru P.U.Z.

La data depunerii cererii pentru promovarea documentaţiei Consiliului Local în vederea aprobării, avizele şi acordurile trebuie să se încadreze în termenul de valabilitate stabilit de către emitent.

Ce este P.U.Z.-ul?

Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) este un proiect care are caracter de reglementare specifică detaliată a dezvoltării urbanistice a unei zone din localitate (acoperind toate funcțiunile: locuire, servicii, producție, circulație, spații verzi, instituții publice, etc.) și asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe a zonei cu prevederile P.U.G-ului localității din care face parte. Prin P.U.Z se stabilesc obiectivele, acțiunile, prioritățile, reglementările de urbanism (permisiuni și restricții) necesar a fi aplicate în utilizarea terenurilor și conformarea construcțiilor din zona studiată (P.U.Z-ul reprezintă o fază premergătoare realizării investițiilor, prevederile acestuia realizându-se etapizat în timp, în funcție de fondurile disponibile).