Actele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea alocației de stat pentru copil se vor depune, personal sau prin împuternicit, la registratura Direcției de Asistență Socială Adjud din str. Stadionului nr. 2. Dosarul va conține următoarele documente:

  •  Cerere-alocatie-de-stat
  • certificatului de nastere al copilului, în original și copie
  • actul de identitate al reprezentantului legal, în original și în copie
  • documente din care să rezulte situația juridică a copilului față de reprezentantul legal, în copie (livret de familie, hotărâre judecătorească de încredințare în caz de divorț, de încredințare în adopție, de încuviințare a adopției, pentru măsuri speciale de plasament, a tutelei sau a dispoziției autorității tutelare emisă până la 31.12.2004, dispoziția autorității tutelare de instituire a curatelei, dispoziția conducerii Direcției de Asistență Socială sau hotărâre judecătorească pentru măsura protecției speciale a plasamentului în regim de urgență, actul de deces al unuia dintre părinți
  • alte documente solicitate de Direcția de Asistență Socială Adjud

Alocația de stat se plătește unuia dintre părinți, tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii. Beneficiază de alocația de stat copiii cu vârsta cuprinsă între 0-2 ani (cu un cuantum de 300 lei/lună) și 2-18 ani (cu un cuantum de 150 lei/lună).

În cazul copilului cu handicap, cererea va fi însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. În situaţia în care încadrarea într-un grad de handicap intervine după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, solicitantul depune la Direcția de Asistență Socială Adjud numai copie după certificatul de încadrare într-un grad de handicap, fără a se completa o nouă cerere.

În situaţia în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea
acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului.

Pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine şi confirmate
de autorităţile române şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române.

În cazul în care copilul nu este născut în județul Vrancea, se va solicita o adeverință care să ateste că părinții nu au depus dosar pentru alocația de stat în județul unde a fost înregistrată nașterea.