Compartimentul managementul spitalului, al unitatilor subordonate și dezvoltare locală

Managementul spitalului

 • asigura derularea procedurilor privind infiintarea si functionarea consiliului de administratie la nivelul spitalului municipiului Adjud, conform legii;
 • asigura derularea procedurilor privind numirea si revocarea din functie a managerilor si managerilor interimari, conform prevederilor legale;
 • participa impreuna cu structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la elaborarea normelor metodologice pentru organizarea concursului sau licitatiei publice pentru selectionarea managerului, respectiv a unei persoane juridice care sa asigure managementul unitatii sanitare;
 • îndeplineşte formalităţile necesare pentru incheierea si derularea contractelor de management, conform prevederilor legale în vigoare;
 • participă la evaluarea indicatorilor privind activitatea desfăşurată în unitatea sanitară aflată în domeniul său de competenţă, cuprinsi in contractele de management;
 • asigura activitatea de soluţionare legală a petiţiilor cu privire la asistenta medicalã din unitatea sanitară din domeniul său de competenta;
 • participa la controlul de fond al unităţii sanitare în colaborare cu reprezentanții casei județene de asigurări de sănătate;
 • propune spre aprobare organigrama şi modificarea acesteia la propunerile managerului unitatii sanitare;
 • propune spre aprobare statele de funcţii ale unităţilor sanitare subordonate, cu încadrare în normativele de personal şi în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat la propunerile managerului unitatii sanitare;
 • participa impreuna cu structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la elaborarea normelor metodologice de intocmire a proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public;
 • participa impreuna cu structurile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului la derularea procedurilor necesare aprobarii bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare cu paturi din subordine si a anexelor acestuia, la propunerea managerului spitalului, conform legii;
 • asigură întocmirea rapoartelor privind activitatea spitalului la solicitarea altor structuri din cadrul institutiei.

 

 

Managementul unităților subordonate și dezvoltare locală

 • asigură legătura cu unitățile de cultură, școli și acordă sprijin acestora în rezolvarea propiilor activități;
 • primește și analizează solicitările privind colaborarea administraţiei publice locale cu organizaţii ale societăţii civile pentru dezvoltarea unor programe, proiecte și activități comune privind dezvoltarea locală;
 • face propuneri privind noi modalități de colaborare, respectiv contracte, parteneriate, convenții sau acorduri de colaborare cu organizații neguvernamentale și alte organizații civice;
 • completează documentele pentru luarea în evidență de către autoritatea locală a asociației/fundației interesate, conform solicitărilor acestora;
 • asigură colaborarea administraţiei publice locale cu instituții, organizaţii ale societăţii civile şi agenți economici, pentru dezvoltarea unor obiective și proiecte comune;
 • participă la implementarea proiectelor, cu excepţia celor de investiţii;
 • contactează orice organisme abilitate de lege, organisme guvernamentale sau neguvernamentale, societăți comerciale, care pot contribui la rezolvarea unor probleme locale;
 • cooperează cu organismele de specialitate pentru realizarea unor activități având ca scop o mai bună protecţie a sănătăţii populaţiei;
 • participă la activitățile ONG-rilor, școlilor, instituțiilor de cultură, care au fost stabilite în comun cu autoritatea locală și sunt de competența compartimentului;
 • asigură derularea procedurilor privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea de la bugetul local a asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, conform Legii 34/1998;
 • primește, înregistrează și păstrează cererile pentru acordarea de subvenții de la bugetul local conform prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridica, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială;
 • urmărește aplicarea prevederilor legii privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război conform competențelor autorității locale, la solicitarea acestora ;
 • întocmeşte referatele de specialitate pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale consiliului local şi pentru dispoziţiile primarului în domeniul de activitate al compartimentului;
 • întocmește în colaborare cu expertul local pentru romi, planuri locale de actiune pentru îmbunătățirea situației romilor conform Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor în perioada 2012-2020;
 • întocmește și transmite Instituției Prefectului Vrancea raportări semestriale/anuale privind implementarea la nivel local a Strategiei Guvernului de incluziune a cetățenilor români aparținând minorităților romilor în perioada 2012-2020;
 • participă în limitele competențele, împreună cu alte servicii ale Consiliului Local Adjud la organizarea unor manifestări locale legate de Ziua Europei, Ziua Copilului, Zilele municipiului Adjud, Ziua Persoanelor cu Handicap, Ziua Persoanelor vârstnice, etc;
Înapoi


Chestionare

1. Care consideraţi dvs. că sunt, în momentul de faţă, cele mai importante probleme ale Adjudului?

Administrarea

Aglomeratie/trafic/circulatie

Banii/bugetul/situația economică

Votează

Vreme

13°C

Adjud

27/02/2017

13:41

Curs Valutar

EUR:

4.5169

USD:

4.2669

Data: 26.02.2017

Contor de vizitatori

Azi: 212

TOTAL: 49412