Compartiment juridic

Atribuțiile compartimentului juridic sunt:

 • Acorda consultanta juridica directiilor, serviciilor, birourilor si compartimentelor aparatului de specialitate al Primarului;
 • Reprezinta Institutiile Primarului, Consiliului Local in cauze civile, comerciale si de contencios administrativ;
 • Asigura reprezentarea in fata organelor judecatoresti, notariale, procuratura, politie si a celorlalte autoritati ale administratiei de stat cu avizul ordonatorului principal de credite sau al Consiliului Local, dupa caz;
 • Avizeaza pentru legalitate toate actele emanate de la autoritatea publica (contracte de inchiriere, concesionare, prestari servicii, vanzare) orice alt contract, act juridic emanat de institutie;
 • Asigura asistarea juridica si participarea la negocierea si redactarea actelor, avizelor juridice, conventii, acorduri, acte administrative etc;
 • Tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata in care autoritatea locala este parte si registrul de termene;
 • Intocmeste documentatia si redacteaza actiunile, intampinarile, cererile reconventionale, memoriile pentru recursurile in anulare, recursurile ordinare si realizeaza operatiunile de introducere si sustinere a acestora;
 • Tine evidenta solicitarilor pentru restituirea imobilelor preluate in mod abuziv;
 • Verifica autenticitatea si integritatea actelor depuse de petenti in vederea redobandirii imobilelor - terenuri si constructii in functie de destinatia acestora;
 • Inainteaza adrese solicitantilor pentru completarea in vederea emiterii masurilor reparatorii;
 • Intocmeste si prezinta comisiei referate motivate cu propuneri de redobandire a imobilelor sau despagubiri, dupa caz;
 • Reprezinta institutiile primarului in actiunile intemeiate in baza Legii nr.10/2001;
 • Urmareste si realizeaza ducerea la indeplinire a hotararile Consiliului Local, in colaborare cu celelalte compartimente

 

Acte necesare întocmirii dosarului pentru atribuirea în proprietate a terenului aferent locuinței și anexelor gospodărești conform art. 36, legea 18/1991
1. cererea petentului/petenţilor
2. acte de identitate petent/petenţi
3. adeverinţă eliberată de registrul agricol al primariei navodari
4. certificat fiscal eliberat de directia economica a primariei navodari
5. schiţă cadastrală verificată de ocpi
6. actul de proprietate al locuinţei sau orice alt act din care reiese că terenul a fost atribuit în folosinţă pentru construcţie locuinţă
7. declaraţia vecinilor din care să rezulte că nu le-a fost afectată proprietatea
8. procură de reprezentare a petentului/petenţilor dacă este cazul
(se atribuie în proprietate suprafaţa prevăzută în actul iniţial prin care s-a atribuit terenul in folosintă)

 

Acte necesare punerii în posesie asupra terenurilor atribuite conform Legii 10/2001
1. actele de identitate ale petentului/petenţilor
2. dispoziţia prin care s-a atribuit terenul conform legii 10/2001
3. plan de amplasament şi delimitare a corpului de proprietate
4. procură de reprezentare a petentului/petenţilor atunci cand este cazul

 

Acte necesare pentru eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate aupra imobilului-construcție și a procesului verbal de identificare a acestuia
1. solicitare scrisa privind eliberarea Certificatului de atestarea dreptului de proprietate asupra imobilelor-constructii si a procesului-verbal de identificare a imobilului-constructie;
2. dovada dreptului de proprietate asupra terenului (xerocopie);
3. autorizatia de construire, daca este cazul (xerocopie);
4. planul de situatie actualizat al imobilului (original);
5. adeverinta privind evidenta in Registrele Agricole ale Primariei Navodari (original);
6. actele de stare civila ale solicitantilor (xerocopie).

 

Acte necesare pentru inregistrarea ofertelor de donatie
1. Cererea de mana cu toate datele petentului (nume, adresa, telefon) si datele terenului donat
2. Oferta de donatie notariala, in original/ cu datele donatorului, cu nr. cadastru si suprafata teren donat, catre PMT
3. Extras/extrase de CF din care sa rezulte ca terenul donat a fost dezmembrat si are un numar cadastral distinct, in original
4. Actul de dezmembrare al terenului, in copie (unde este cazul)
5. Dovada dobandirii terenului (actul de proprietate prin care a dobandit terenul), in copie/ contract vanzare cumparare, act retrocedare , etc.
6. Certificat fiscal, in original, la zi, din care sa rezulte plata impozitului pentru fiecare parcela donata in termen de valabilitate
7. Persoanele juridice trebuie sa depuna si certificat constatator de la ORC la zi, in original.

 

Cererea NU se supune aprobarii tacite.
Actele se vor depune la Primaria Municipiului Timisoara, parter, camera 12, ghiseele 8 si 9.


Acte necesare pentru eliberare adeverinta de litigiu
1. Cererea tip cu toate datele petentului (nume, adresa, telefon) si datele imobilului pt care se solicita adeverinta
2. Extras CF extenso a imobilului, nu mai vechi de 30 de zile (original si copie xerox)
3. Extras CF individual al imobilului, nu mai vechi de 30 de zile (original si copie xerox)
4. Plan cadastral cu parcela respectivă (doar în cazul terenurilor, garajelor)
5. Copie C.U. (doar când adeverinta se solicită pentru Dir. Urbanism)

Cererea NU se supune aprobarii tacite.

Înapoi


Chestionare

1. Care consideraţi dvs. că sunt, în momentul de faţă, cele mai importante probleme ale Adjudului?

Administrarea

Aglomeratie/trafic/circulatie

Banii/bugetul/situația economică

Votează

Vreme

13°C

Adjud

27/02/2017

13:41

Curs Valutar

EUR:

4.5169

USD:

4.2669

Data: 26.02.2017

Contor de vizitatori

Azi: 212

TOTAL: 49412