Biroul agricol

Atribuții

 • Cerere adeverinta teren
 • Situatie juridica teren Legea 10 si Legea 247
 • Cerere schita parcelara
 • Adeverinta din care să reiese categoria de folosinta a terenului / terenurilor
 • Cerere blocul/blocurile fizice în care se încadrează terenurile
 • Cerere acordare teren conform Legii nr. 341 / 2004
 • Cerere certificat producator
 • Cerere adeverinta din Registrul Agricol din care sa reiese numarul de animale/albine detinute in proprietate

 

Acte necesare in vederea acordării teren/despăgubiri conform Legii nr 44/1994

 • Cerere tip 
 • B.I. / C.I. (copie )
 • copie certificat moştenitor (după caz)
 • copii de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafeţele de teren solicitate
 • dovada ordinelor sau medaliei primite conform art.13 din Legea 44/1994

 

Acte necesare in vederea acordării teren conform art. 36 din Legea nr 18/1991

 • Cerere tip 
 • B.I. / C.I. (copie )
 • certificat de nomenclatură stradală
 • certificatul fiscal privind plata taxelor şi impozitelor locale pentru anul în curs
 • Decizia/contract vânzare cumpărare nr._____autentificat ,în copie legalizată

 

Atributii ale Compartimentului Registrul Agricol:

 • Organizeaza si actualizeaza registrele agricole in sensul inregistrarii la cerere a terenurilor agricole dobândite conform legilor de restituire, partaj, succesiuni sau acte de vânzare-cumparare si efectuarea operatiunilor de scadere a unor suprafete instrainate cu acte;
 • Organizeaza si actualizeaza registrul agricol privind inventarierea animalelor detinute de populatie;
 • Elibereaza adeverinte necesare intocmirii dosarelor de somaj, ajutor social, burse scolare, handicapati etc;
 • Intocmeste contracte agricole pentru terenul din intravilan si extravilanul localitatii pe o perioada determinata (un an), urmarind modul in care detinatorii terenurilor asigura cultivarea acestora;
 • Organizeaza evidenta domeniului public si privat agricol al Unitatii Administrativ Teritoriale si asigura actualizarea acestuia;
 • Face propuneri pentru inchirierea si concesionarea terenurilor agricole de pe teritoriul administrativ al Unitatii Administrativ Teritoriale al Municipiului Braila, tinând si evidenta acestora;
 • Elibereaza certificate de producator agricol si titlu de proprietate conform legislatiei in vigoare;
 • Identifica terenurile libere din intravilan si situatia tehnica si juridica a acestora, colaborând in acest sens cu Biroul Urbanism si Serviciul Autorizare Constructii si Demolari;
 • Constata si aplica sanctiuni contraventionale, precum si masurile de control preventiv.

 

Program de lucru: LUNI - JOI: 800 - 1630
                          VINERI: 800 - 1400

 

Compartimentul Registru Agricol
Atribuţii specifice:

 • întocmeşte şi ţine la zi registrul agricol care constituie document oficial de evidenţă primară unitară în care se înscriu date privind: componenţa gospodăriei/exploataţiei agricole fără personalitate juridică, terenurile aflate în proprietate identificate pe parcele, pădurile proprietate publică/privată identificate în raport cu grupa funcţională şi vârsta, modul de utilizare a suprafeţelor agricole privind suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele de teren necultivat, ogoarele, suprafaţa cultivată în sere şi solarii şi suprafaţa cultivată cu legume în grădinile familiale, numărul pomilor răzleţi, suprafaţa plantaţiilor pomicole şi numărul pomilor, alte plantaţii pomicole aflate în teren agricol, viile, pepinierele viticole şi hameiştile, suprafeţele efectiv irigate în câmp, animalele domestice şi/sau animalele sălbatice crescute în captivitate - situaţia la începutul semestrului, evoluţia efectivelor de animale în cursul anului aflate în proprietatea gospodăriilor/exploataţiilor agricole fără personalitate juridică, cu domiciliul în localitate, şi/sau în proprietatea unităţilor cu personalitate juridică, care au activitate pe raza localităţii, utilajele, instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică existente la începutul anului, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, utilizarea îngrăşămintelor chimice la principalele culturi, construcţiile existente la începutul anului.

Registrul agricol se completează atât în format pe hârtie cât şi în format electronic, între cele două trebuind să existe o concordanţă.

 

Pentru registrul agricol se completează volume separate pentru următoarele categorii de deţinători de terenuri şi animale, astfel:

 • tipul 1 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în localitate
 • tipul 2 - pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde deţin bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol
 • tipul 3 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în localitate. Nu se înscriu unităţile aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei şi Serviciului Român de Informaţii
 • tipul 4 - pentru persoanele juridice cu domiciliul fiscal în alte localităţi decât cele unde sunt bunurile ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol.

 

Înscrierea datelor în registrul agricol se face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exerciţiu, după cum urmează:

 • prin vizitarea persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol
 • la primărie, în cazul în care un reprezentant major al persoanei fizice se prezintă din propria iniţiativă sau pentru rezolvarea altor probleme
 • pe baza declaraţiei trimise prin poştă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala persoanei care are obligaţia de a fi înregistrată în registrul agricol
 • pe baza unei procuri notariale date de capul gospodăriei
 • prin invitarea la primărie a persoanelor fizice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în registrul agricol.

 

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face pe baza declaraţiei date sub semnătura capului gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii.


Pentru unităţile cu personalitate juridică, datele se înscriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de reprezentantul legal al unităţii respective, însoţite de documente.


Semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi. În acelaşi timp, ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol referitoare la terenuri, la categoria de folosinţă a acestora, la clădiri, la mijloacele de transport sau la orice alte bunuri deţinute în proprietate ori în folosinţă, după caz, de natură să conducă la modificarea oricăror impozite şi taxe locale prevăzute de titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, funcţionarii publici cu atribuţii privind completarea, ţinerea la zi şi centralizarea datelor din registrele agricole au obligaţia de a comunica aceste modificări funcţionarilor publici din compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 3 zile lucrătoare de la data modificării.


Concomitent cu înscrierea datelor în registrul agricol se colectează informaţii prin sondaj de la gospodării cu privire la producţia vegetală, animală, precum şi cu privire la producţia apicolă şi efectivul de familii de albine. Pe baza acestor informaţii şi a altor date furnizate de organele tehnice agricole se determină producţia vegetală, animală, precum şi producţia apicolă şi efectivul de familii de albine din gospodăriile populaţiei.


Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, pe gospodării ale populaţiei, se organizează evidenţa centralizată pe sector privind:

 • numărul de gospodării ale populaţiei, de clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe, de mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi/sau animală, precum şi de utilaje şi instalaţii pentru agricultură şi silvicultură
 • modul de folosinţă a terenurilor, suprafeţele cultivate cu principalele culturi; numărul de pomi fructiferi, pe specii
 • efectivele de animale, pe specii şi categorii, la începutul fiecărui an, precum şi evoluţia anuală a acestor efective

 

Centralizarea datelor se va face în următoarele perioade:

 • până la 1 martie, pentru datele privind evoluţia efectivelor de animale pe întregul an precedent
 • până la 31 mai, pentru datele privind construcţiile noi (clădiri cu destinaţia de locuinţă şi construcţii-anexe), mijloacele de transport, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură
 • până la 30 iunie, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul pomilor pentru anul agricol respectiv.

 

Datele centralizate se comunică atât direcţiei teritoriale de statistică, cât şi direcţiei agricole pentru dezvoltare rurală, în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârşitul perioadelor prevăzute mai sus, pe suport de hârtie şi în format electronic.
Acest department asigură sursa administrativă de date pentru sistemul informaţional statistic, pentru pregătirea şi organizarea recensămintelor, pentru organizarea unui sistem de anchete prin sondaj şi altele asemenea.

 

Pe baza datelor cuprinse în registrul agricol, răspunde solicitărilor cetăţenilor privind:

 • eliberarea documentelor doveditoare a proprietăţii animalelor în vederea vânzării la abator, târguri şi oboare
 • calitatea de producător agricol, în vederea vânzării produselor la piaţă
 • starea materială pentru situaţii de protecţie socială - şomaj, ajutor social, burse sociale şcolare
 • categoria de folosinţă a terenurilor pentru deschiderea de rol fiscal, întocmirea de acte notariale sau dosar cadastral
 • deţinerea de bunuri imobile de către persoanele decedate în vederea deschiderii procedurii de succesiune
 • deţinerea de animale şi familii de albine pentru accesarea de fonduri nerambursabile.

 

Adeverinţele de rol agricol se eliberează de la camera ....... a Primăriei municipiului Adjud, în termen de .........

 

Acte necesare

 • Cerere
 • Taxă extrajudiciară in valoare de 2 lei.

 

Acte necesare pentru înscrierea unui teren în registrul agricol

 • cerere;
 • copie acte de proprietate (titlu de proprietate cu schiţă, act de vânzare-cumpărare cu schiţă, hotărâre judecătorească, act de donaţie, act de dezmembrare cu schiţă, etc);
 • copie extras de carte funciară, dacă e cazul;
 • copie BI/CI.

 

Acte necesare pentru scăderea unui teren din registrul agricol

 • cerere;
 • copie acte de proprietate (titlu de proprietate cu schiţă, act de vânzare-cumpărare cu schiţă, hotărâre judecătorească, act de donaţie, act de dezmembrare cu schiţă, etc);
 • copie extras de carte funciară, dacă e cazul;
 • copie BI/CI.

 

Acte necesare pentru eliberarea unei adeverinţe necesară la Serviciul de Evidenţa Persoanelor

 • cerere;


Notă: se eliberează persoanelor care deţin rol agricol şi membrilor gospodăriei care au acelaşi domiciliu.

Conform HCL 338/22.12.2011 "Privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2012" taxa pentru ELIBERARE IMEDIATĂ este: - 10 lei, plus taxa extrajudiciară în valoare de 2 lei.

 

 

Eliberare certificat de producător
Informaţii

Pentru obținerea de informații și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la ........................, camera ..... în cadrul Primăriei municipiului Adjud.

 

Acte necesare

 • Cerere tip
 • Copie BI/CI solicitant precum şi ale membrilor gospodăriei cu acelaşi domiciliu, care vor fi înscrişi pe certificat
 • Conform HCL ...................... "Privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2012" taxa de eliberare certificat de producător este: - 68 lei.


Eliberare plan parcelar
Informaţii

Pentru obținerea de informații și depunerea documentației, solicitantul se va adresa la ......................, camera ..... în cadrul Primăriei municipiului Adjud.

 

Acte necesare

 • Cerere
 • Copie Titlu de proprietate
 • Conform HCL ..................... "Privind stabilirea şi aprobarea nivelului impozitelor, taxelor şi a altor sume cuvenite bugetului local pentru anul 2012" taxa eliberare planuri parcelare este:
 • format A4 - 12 lei;
 • format A3 - 18 lei.
Înapoi


Chestionare

1. Care consideraţi dvs. că sunt, în momentul de faţă, cele mai importante probleme ale Adjudului?

Administrarea

Aglomeratie/trafic/circulatie

Banii/bugetul/situația economică

Votează

Vreme

13°C

Adjud

27/02/2017

13:39

Curs Valutar

EUR:

4.5169

USD:

4.2669

Data: 26.02.2017

Contor de vizitatori

Azi: 212

TOTAL: 49412